Hai anh em ở Bulgaria mang tên Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông