Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Bulgaria