Ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Nông nghiệp Bulgaria