Sự ra đời của văn phòng ảo, vì sao SME – Start up nên sử dụng loại hình này