Những chính sách “khéo léo” để mời gọi người định cư châu Âu