Taekwondo Việt Nam được Bulgaria mời sang huấn luyện